جک های سقفی - پارسیان قالب زاگرس

جک های سقفی

تماس بگیرید

جهت کفراژ بندی سقف ها اعم از دال های بتنی و تیرچه بلوک از جک های سقفی استفاده می گردد. جکهای سقفی مناسب ترین و اقتصادی ترین وسیله برای اجرای دال های سبک و تیرچه بلوک می باشند .