آدرس : خیابان آزادی - شهیدان

شبکه های اجتماعی :

Search
Close this search box.

خیابان آزادی - روبروی حبیب الله

پروژه ی بوشهر

در این نوع قالب بعد از بتن ریزی در قالب ها در سایت ، قطعات بتنی به کف دریا منتقل و زیر لوله های لنتقال نفت از سکوهای نفتی بر خشکی قرار میگیرند

Search
جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در مورد انواع سیستم های قالب بندی بتن ما با در ارتباط باشید .